Публічна оферта

Ця Публічна Оферта адресована невизначеному колу дієздатних фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, та юридичних осіб приватного права – відвідувачів веб-сайту «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», доступ до якого в мережі Інтернет здійснюється за доменною адресою https://medpotreb.org/, та відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (скорочено ГО «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ», ідентифікаційний код юридичної особи 36677833 (надалі – «Громадська організація»), в особі Голови правління Онищенка Владислава Валентиновича, який діє на підставі Статуту, укласти Договір про благодійну пожертву (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

 1. ТЕРМІНИ

Наведені нижче терміни вживаються у Публічній Оферті у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків.

1.2. Благодійна пожертва – добровільна та безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань для досягнення певних мети та завдань Громадської організації відповідно до її Статуту та Закону України «Про громадські об’єднання», а також для фінансування видатків на утримання Громадської організації.

1.3. Благодійник – дієздатна фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.4. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на веб-сайті «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», доступ до якого здійснюється за доменною адресою https://medpotreb.org/, та адресована дієздатним фізичним особам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, та юридичним особам приватного права, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України укласти з Громадською організацією Договір на умовах, що містяться в Публічній Оферті.

1.5. Сайт – веб-сайт «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», доступ до якого в мережі Інтернет здійснюється за доменною адресою https://medpotreb.org/.

1.6. Сторони – Громадська організація та Благодійник.

 

 1. АКЦЕПТ

2.1. Акцепт Публічної Оферти також означає, що Благодійник ознайомився з усіма умовами Публічної Оферти та згоден з ними, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана Громадською організацією на досягнення мети, вказаної у п. 1.2. Публічної Оферти.

2.2. Моментом Акцепту є момент здійснення Благодійником Благодійної пожертви на поточний рахунок Громадської організації.

2.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту Акцепту Благодійником Публічної Оферти, Договір вважається укладеним у письмовій формі відповідно до ст.ст. 207, 634, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України.

2.4. У разі незгоди Благодійника з будь-якою із умов Публічної Оферти він не повинен здійснювати її Акцепт та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви, спрямованої на досягнення мети, вказаної у п. 1.2. Публічної оферти.

3.2. Благодійна пожертва вважається здійсненою Благодійником і прийнятою Громадською організацією у момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації. Благодійна пожертва не підлягає поверненню Благодійнику незалежно від вказаного останнім призначення платежу.

3.3. Ціною Договору є розмір Благодійної пожертви, здійсненої Благодійником.
Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви, але в будь-якому разі такий розмір не може бути меншим ніж 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) або грошовий еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

3.4. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати Благодійну пожертву, передану Благодійником, на адміністративні та інші витрати Громадської організації, пов’язані із утриманням Громадської організації. Благодійник надає Громадській організації безвідкличну та безстрокову згоду змінювати мету, напрям (завдання) і порядок використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації.

3.5. Предметом Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін за Договором.

3.6. Договір не встановлює обов’язок Громадської організації вчинити на користь Благодійника та/або третьої особи будь-яку дію майнового або немайнового характеру чи утриматися від її вчинення.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Громадська організація має право:

– отримати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до мети, вказаної у п. 1.2. Публічної Оферти;

– без погодження з Благодійником змінювати мету, напрям (завдання) і порядок використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації;

– без погодження з Благодійником використовувати Благодійну пожертву на адміністративні та інші витрати Громадської організації, пов’язані із утриманням Громадської організації;

– оприлюднювати на Сайті та/або в будь-якому засобі масової інформації, у тому числі інтернет-виданні, прізвище, ім’я та по батькові/найменування Благодійника як благодійника Громадської організації та розмір Благодійної пожертви. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таке оприлюднення свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається;

– збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам інформацію, отриману від Благодійника.

4.2. Громадська організація зобов’язується:

– використовувати Благодійну пожертву відповідно до мети, вказаної у п. 1.2. Публічної Оферти;

– оприлюднювати звіт щодо використання Благодійних пожертв у порядку та на умовах, передбачених Публічною Офертою.

4.3. Благодійник має право:

– без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;

– ознайомитися із метою та напрямами (завданнями) діяльності Громадської організації, що передбачені Статутом, надіславши запит на електронну адресу mail@medpotreb.org;

– відмовитись від оприлюднення зазначених у п. 4.1. Публічної Оферти відомостей щодо Благодійника, надіславши повідомлення на електронну адресу mail@medpotreb.org;

– здійснювати контроль за використанням Благодійної пожертви відповідно до мети, вказаної у п. 1.2. Публічної Оферти, шляхом ознайомлення зі звітом щодо використання Благодійних пожертв, оприлюдненим Громадською організацією у порядку та на умовах, передбачених Публічною Офертою.

4.4. Благодійник зобов’язується:

– ознайомитись з умовами Публічної Оферти до її Акцепту.

 1. МІСЦЕ І СТРОК ЗБОРУ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

5.1. Публічний збір Благодійної пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.

5.2. Публічний збір Благодійної пожертви починається з моменту розміщення на Сайті відповідного повідомлення і діє до моменту ліквідації Громадської організації як юридичної особи, якщо інший строк не буде визначений Громадською організацією, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ І ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ЗВІТІВ

6.1. Використання Благодійної пожертви проводиться відповідно до мети, вказаної у п. 1.2. Публічної Оферти.

6.2. Громадська організація розпоряджається Благодійною пожертвою на власний розсуд відповідно до її Статуту та законодавства України.

6.3. Громадська організація оприлюднює на Сайті звіт щодо використання Благодійних пожертв за календарний рік у термін не пізніше 31 березня року, наступного за звітним.

6.4. У звіті щодо використання Благодійних пожертв Громадська організація вказує (виключно): загальну суму Благодійних пожертв, отриману Громадською організацією протягом звітного року, загальні напрями використання Благодійних пожертв із зазначенням сум грошових коштів.

6.5. Благодійник здійснює доступ до звіту щодо використання Благодійних пожертв та контроль за їхнім використанням шляхом ознайомлення зі звітом, оприлюдненим Громадською організацією на Сайті.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі порушення Договору або порядку використання Благодійних пожертв Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Громадська організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних Благодійника, отриманих на підставі Договору, а також за шкоду, завдану Благодійнику внаслідок технічних проблем під час здійснення Благодійної пожертви.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає Громадській організації дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

8.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі та зрозумілі його права як суб’єкта персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв’язку з реалізацією Громадською організацією власної статутної діяльності у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Усі витрати (оплата зборів, комісії тощо), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.

9.2. Шляхом внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви та/або реєстрації на Сайті Благодійник підписується на розсилку новин, листів та повідомлень, у тому числі рекламного характеру, що буде здійснюватися на електронну адресу Благодійника або його контактний номер, зазначені під час реєстрації Благодійника на Сайті та/або під час здійснення Благодійної пожертви.

9.3. Сторони погодили, що Договір може бути змінено Громадською організацією в односторонньому порядку шляхом розміщення на Сайті умов Договору (Публічної Оферти) у новій редакції.

9.4. Договір діє з моменту його укладення до повного виконання Сторонами зобов’язань за ним.

9.5. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються законодавством України.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 36677833

 

01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 28/2, н.п. №43

IBAN UA553052990000026007046703312 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299

 

E-mail: mail@medpotreb.org

Є неприбутковою організацією відповідно до законодавства України

 

Array
(
  [ID] => 1296
  [id] => 1296
  [title] => Союз-3
  [filename] => soyuz-3-2.jpg
  [filesize] => 23340
  [url] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
  [link] => https://medpotreb.org/soyuz-3-5/
  [alt] => 
  [author] => 1
  [description] => 
  [caption] => 
  [name] => soyuz-3-5
  [status] => inherit
  [uploaded_to] => 0
  [date] => 2024-02-18 19:50:40
  [modified] => 2024-02-18 19:50:40
  [menu_order] => 0
  [mime_type] => image/jpeg
  [type] => image
  [subtype] => jpeg
  [icon] => https://medpotreb.org/wp-includes/images/media/default.png
  [width] => 250
  [height] => 184
  [sizes] => Array
    (
      [thumbnail] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-150x150.jpg
      [thumbnail-width] => 150
      [thumbnail-height] => 150
      [medium] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium-width] => 250
      [medium-height] => 184
      [medium_large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium_large-width] => 250
      [medium_large-height] => 184
      [large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [large-width] => 250
      [large-height] => 184
      [1536x1536] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [1536x1536-width] => 250
      [1536x1536-height] => 184
      [2048x2048] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [2048x2048-width] => 250
      [2048x2048-height] => 184
      [article-box-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-box-1-width] => 250
      [article-box-1-height] => 184
      [article-big-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-big-1-width] => 250
      [article-big-1-height] => 184
      [single-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [single-1-width] => 250
      [single-1-height] => 184
      [author-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-85x152.jpg
      [author-1-width] => 85
      [author-1-height] => 152
      [banner-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-1-width] => 250
      [banner-1-height] => 184
      [banner-2] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-2-width] => 250
      [banner-2-height] => 184
      [banner-3] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-3-width] => 250
      [banner-3-height] => 184
      [useful-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-100x100.jpg
      [useful-1-width] => 100
      [useful-1-height] => 100
    )

)